RYazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

 1. Bu dergide bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan Eğitim Bilimleri ve Öğretmen   Yetiştirme temel Alanında araştırma makaleleri ile bilimsel nitelikleri   yüksek sayılabilecek tercümeler, bilimsel gözlem ve derleme yazıları   yayınlanır.
 2. Makalenin başlığı metne uygun kısa ve açık ifadeli olmalı, ilk harfleri büyük olacak şekilde satır başından başlayarak yazılmalı ve bütün başlıklar kalın (bold) olmalıdır. Türkçe başlığın altında ingilizce başlığı yazılmalıdır.
 3. Yazarların adı ve soyadı ünvan belirtilmeden başlığın 1cm altından satır   başından itibaren ad küçük soyadı büyük harfle yazılmalıdır. Yazarın adresi   1cm altında aşağıdaki düzene ve her ana kelimenin baş harfi büyük olarak   yazılmalıdır (Üniversite, Fakülte, Bölüm, Şehir, Ülke).
 4. Yazılar, kaynaklar, tablo ve şekiller ile birlikte en az 2 en çok 15   sayfa olmalıdır. Gerektiğinde yayın kurulu bu sayıyı arttırabilir.
  1. Birden fazla yazar olması durumunda;
 5. Eserde kullanılan grafik ve fotoğraflar da şekil olarak isimlendirilip,   numaralandırılmalı ve altlarına şekil altı yazıları yazılmalıdır. Tabloların   üstlerine tablo numarası ve yazıları yazılmalıdır.
 6. Dipnot vermek gerektiğinde rakam veya yıldız (*) kullanılmalıdır. Dipnot   her sayfanın altına ana metinle bir çizgiyle ayrılarak yazılmalıdır.
 7. Çalışma herhangi bir kurumun desteği ile gerçekleşmiş ise kurumun adı ilk   sayfa altına dipnot olarak yazılmalıdır.
 8. Eserin bölümleri mümkün ise: "Özet, metin, teşekkür (gerekli ise) ve   kaynaklar" düzeninde olmalıdır.

RÖzet

 1. Yazarın adından sonra iki aralık verilerek yazılır. 100 kelimeyi   geçmeyecek şekilde yabancı dilde (İngilizce, Fransızca ya da Almanca) ve   Türkçe yazılmalıdır.
 2. 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce Özet yazılmalıdır. Eğer   makale Türkçe yazılmış ise makalenin en sonunda; amaç, yöntem, bulgular,   sonuçlar ve tartışma bölümlerini içeren en az 750, en fazla 1000 kelimeden   oluşan (yazım kuralları çerçevesinde en fazla 2 sayfa olacak şekilde) Geniş İngilizce Özet (Extended Abstract) yer almalıdır.

 

RMetin

Sunulan çalışmanın özlü anlatımı olup numaralandırılmış alt bölümlerden oluşabilir. Örneğin; Giriş, Yöntem,   Bulgular, Tartışma ve Sonuç

  1. Makale yazımında, okuyucunun, çalışmanın her aşamasını anlama ve   değerlendirmesine imkân tanıyacak bir anlatım ve plâna uyulmalıdır.
  2. Anlatım olabildiğince sade,   anlaşılabilir olmalıdır. Gereksiz tekrarlardan, desteklenmemiş ifadelerden ve   konu ile doğrudan ilişkisi olmayan açıklamalardan kaçınılmalıdır.
  3. Yargı veya kesinlik içeren ifadeler mutlaka verilere/ referanslara   dayandırılmalıdır.
  4. Ele alınan konu veya problemin mevcut alan yazındaki yeri, sonucunda   amaçları açıklama ve destekleme bağlamında sunulmalıdır. Problem ile seçilen   araştırma yöntemi arasında bağ kurulmalıdır.
  5. Kullanılan araştırma yönteminin seçilme gerekçesi açıklanmalıdır. Bütün   veri toplama araçlarının geçerliliği ve güvenirliği belirtilmelidir. Bunlar   (anket formları, mülâkat protokolleri, testler vb.) gerekli olduğu durumlarda   aynen, örneklenmesi durumunda okuyucunun anlamasını kolaylaştırıcı ve   değerlendirmesine imkân tanıyıcı biçimde sunulmalıdır.
  6. Araştırma sonucunda elde edilen veriler bir bütünlük içinde sunulmalıdır.
  7. Sonuçlar, yalnızca elde edilen verilere dayanıyor olmalıdır.
  8. Sonuçların yorumları, varsa alanyazındaki diğer kaynaklarla   değerlendirilmelidir.

 

RYazım

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi’ne sunulacak makaleler   "Publication Manual of the American Psychological Association" nın   (American Psychological Association, 2001) 5. baskısında tarif edilen APA' ya   uygun olarak hazırlanmalıdır. Türkçe metinlerin imlâları Türk Dil Kurumu' nun   yayımladığı İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

 1. Makaleler Türkçe veya İngilizce yazılabilir.
 2. Başlık hem Türkçe, hem İngilizce olmalıdır. Makalede 3-6 arası anahtar kelime   (Key Words) verilmelidir.
 3. Kaynaklar makalenin sonunda "Kaynakça" başlığı adı altında   alfabetik olarak sıralanarak verilmelidir.

RKaynak Gösterme

Makalelerde kaynak gösterimi aşağıdaki ilkeler ışığında yapılmalıdır.

 

 1. Kitap Gösterimi:
  1. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma   Yöntemleri (Gözden geçirilmiş 2. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 2. Bir Kurum Tarafından Yayımlanmış Kitap:
  1. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu   Başkanlığı. (1996). Millî Eğitim ile İlgili Bilgiler. Ankara: Ders Aletleri   Yapım Merkezi Matbaası.
 3. Dergi makalesi:
  1. Martin, M. (1997). Emotional and Cognitive Effects of Examination   Proximity in Female and Male Students. Oxford Review of Education, 23(4),   479-486.
  2. Nasibov   F., Kaçar A. (2005). Matematik ve Matematik Eğitimi Hakkında, Kastamonu   Eğitim Dergisi, 13(2), 339-346.
 4. Tezler
  1. Doktora Tezi:
   1. Akyüz, H. İ. (2012). Çevrimiçi görev temelli öğrenme ortamında eğitsel ajanın rolünün ve biçim özelliklerinin öğrencilerin motivasyonuna, bilişsel yüklenmesine ve problem çözme becerisi algısına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
  2. Yüksek Lisans Tezi:
   1. Uluman, M. (2009). Sınıf içi durum belirleme tekniklerine (S.İ.D.B.T)   dayalı öğretimin öğrencilerin ölçme ve değerlendirme dersine ilişkin   yeterlilikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek   Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 5. Bildiri:
  1. Ahi, B. (2011, Mayıs). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler çalışma   kitaplarında yer alan soruların değer öğretim yöntemlerini yansıtma düzeyi.   10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri.   Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 6. Çeviri Kitap:
  1. Spring, J. (2010). Özgür Eğitim. (çev. Ayşen Ekmekçi) İstanbul: Ayrıntı   Yayınları.
 7. Gazete Makalesi:
  1. Temelkuran, E. (2003, 25 Temmuz). Mutluluk travmaları. Milliyet, s.6.
 8. Web Sitesi
  1. Çakıroğlu, E. (2002, Mart 15) UFBMEK-5.   <http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/> (2002, Aralık 23)

RBiçim, Sayfa Düzeni ve   Makale Gönderimi

 1. Gönderilecek eserler bilgisayarda Microsoft Word kelime işlemcisi ile   yazıtipi (font) Times New Roman ve yazıtipi boyutu (punto) 10 kullanılarak   yazılmalıdır. Linkten makale şablonu indirilip gövde metni "metin" stili ile biçimlendirilmelidir. Makale Şablonu indir.
 2. Eğer şablon kullanılmazsa sayfa biçimlendirmesi A4 (210 ´ 297 mm) normundaki beyaz kâğıda üstten 2,5   cm, sağdan 2,5 cm, soldan 2,5 cm ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak   yazılmalıdır.
 3. Makaleler sisteme  bilgiler eksiksiz olarak (özellikle ingilizce ve Türkçe  özet, başlık ve anahtar kelimelerde: formda üstten ingilizce seçilerek) girilir.
 4. Makalenin yazılı olduğu Word belgesi yazar isimleri vb. olmadan sisteme yüklenecektir.
 5. Makale Teslim Tutanağı makale ile birlikte ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Makale Teslim Tutanağı
 6. Makalenin dil kurallarına uygun olmasının sağlanması yazarına aittir.
 7. Düzeltmeler yazar tarafından yapılır.
 8. Dergiye gönderilen makaleler için yazışmalar sistem üzeriden yapılmalıdır.
 9. Makalenin yayınlanmasına Editör ve Yayın Kurulu (Editorial Board),   hakemlerden gelecek raporları değerlendirerek karar verir.
 10. Dergiye gönderilen makaleler ister yayınlansın isterse yayınlanmamış   olsun iade edilmez.
 11. Makale ile ilgili tüm sorumluluk yazara aittir.

 Yayın  Ücreti

 

YAZARLAR İÇİN(FOR AUTHOR)

a

MENÜ